Vše o nákupu

 

 

Proč si koupit spotřebič právě od ČEZ?

Získáte dopravu, instalaci, předvedení spotřebiče, ale také odvoz i likvidaci starého spotřebiče a obalů v hodnotě 1 633 Kč ZDARMA. Pomůžeme vám i s financováním, které nabízíme se splátkami již od 499 Kč měsíčně. Výměnou starého spotřebiče za nový a přechodem na energetickou třídu A++ či A+++ snížíte spotřebu jak vody, tak energie.  

Kam se mohu obrátit v případě, že budu chtít zjistit stav objednávky nebo budu potřebovat servis?

Obracet se můžete na servisní linku 261 302 261, a to od pondělí do čtvrtka od 8:30 do 18:00 hod., v pátek od 8:30 do 16:30 hod.

Mám možnost vrátit výrobek v zákonné lhůtě?

Ano. Přesné podmínky upravuje reklamační řád a obchodní podmínky.

Budu mít zajištěn servis v okolí bydliště?

Ano, servisní síť funguje po celé České republice.

V čem je nákup spotřebiče na splátky výhodný?

Nákup na splátky realizujete prostřednictvím ČEZ ÚVĚRU NA BÍLOU TECHNIKU, který pro zákazníky ČEZ nabízíme se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Sjednání a vedení úvěru je zcela zdarma, navíc můžete úvěr kdykoliv a bez poplatků předčasně splatit.

Jaké mám možnosti, když chci nákup na splátky?

Můžete si vybrat ze dvou variant. Zvolte si fixní výši splátek a plaťte jen 499 Kč měsíčně, nebo si zvolte vlastní výši splátky a splácejte od 6 do  84 měsíců.

Mohu na variantu fixních splátek 499 Kč měsíčně zakoupit i dva spotřebiče?

Ano, celková cena zboží však nesmí přesáhnout 30 000 Kč.

Mohu ČEZ ÚVĚR NA BÍLOU TECHNIKU kdykoliv splatit?

Ano, ČEZ ÚVĚR NA BÍLOU TECHNIKU můžete kdykoliv předčasně splatit. Žádné náklady spojené s předčasným splacením nehradí.

Jaká je maximální výše úvěru na financování nákupu bílé techniky?

Minimální výše poskytovaného úvěru činí v současné době 7 990 Kč, maximální výše činí 90 000 Kč. 

Co když jsem již zaplatil/a několik splátek a nyní budu zakoupené zboží, které je ještě v záruce, z důvodu poruchy či nefunkčnosti vracet?

V případě, že budete zboží vracet, prodejce vyřídí storno úvěrové smlouvy. Vám budou následně vráceny splátky, které již byly uhrazeny.

Co je ČEZ ASISTENT PLUS?

ČEZ ASISTENT PLUS vám zajistí opravy širšího výběru spotřebičů, a navíc se plnění vztahuje i na použité náhradní díly. Díky ČEZ ASISTENT PLUS tak na své spotřebiče získáte prodlouženou záruku až do jejich stáří 10 let.

Na jaké pojistné události se konkrétně služba ČEZ ASISTENT PLUS vztahuje?

Pojištění se vztahuje na konkrétní případy, kterými je porucha domácích spotřebičů, jako jsou: lednice, chladnička, kombinovaná chladnička, mraznička, pračka, sušička prádla, pračka kombinovaná se sušičkou prádla, myčka nádobí, elektrický sporák, trouba (kromě samostatné mikrovlnné), digestoř, plynový sporák nebo vařiče, průtokový ohřívač vody, zásobníkový ohřívač vody, plynový/elektrický kotel, plynový/elektrický ohřívač vzduchu, televizor, set-top box, zařízení pro příjem satelitního signálu pro televizní přenos. Dále pak na odstranění příčin havárií v domácnosti vč. zablokování hlavních vchodových dveří do domácnosti.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží zakoupeného u společnosti SERVIS LAVAMAX s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost SERVIS LAVAMAX s.r.o., IČ 28893948, se sídlem Budějovická 778/3, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151561, jejímž jménem jednají Jaroslav Janovský a Martin Rajtora, a kupujícího (který je nebo není spotřebitelem). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost SERVIS LAVAMAX s.r.o., IČ 28893948, se sídlem Budějovická 778/3, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151561, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky a poskytuje služby.

Kupujícím našeho internetového obchodu je kupující spotřebitel. Vzhledem k platné úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující není-li spotřebitelem – je fyzická či právnická osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní nebo výrobní činností při výkonu svého povolání nebo podnikání.

Kupní smlouva je zadaná objednávka Kupujícím v internetovém obchodě Prodávajícího či písemná kupní smlouva, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva ke Zboží. Zboží jsou movité věci, které prodávající nabízí ke koupi v rámci své podnikatelské činnosti Kupujícím.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Objednávku a Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Uzavřením kupní smlouvy Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik této smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Před zasláním objednávky Prodávajícímu si může Kupující zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to z důvodu, aby měl Kupující možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky. Objednávku Kupující odešle Prodávajícímu, a to kliknutím na příslušné tlačítko (Odeslat objednávku).

Není-li Kupující spotřebitelem, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka a kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Běh lhůty Reklamace se pozastavuje v případě, že prodávající neobdržel od Kupujícího veškeré potřebné podklady pro vyřízení Reklamace (příslušenství nebo součásti zboží, vyjádření autorizovaného servisu, jiné podklady a podobně). Prodávající je povinen si toto doplnění vyžádat, a to v co nejkratší době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání podkladů Kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, na základě dohody se Zákazníkem, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se mezi smluvními stranami řídí obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zboží má vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, zboží se hodí k účelu, ke kterému se obvykle používá. Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požádat o dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující žádat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranění vady, pokud nemůže věc řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží o vadě věděl nebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Kupující má právo uplatnit vadu na Zboží, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vady v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

Právo Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy

Pokud je Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 1829 odstavec 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě. Kupující, který si přeje odstoupit od Kupní smlouvy, kontaktuje Prodávajícího nejlépe písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu na vrácení peněz. Peníze je možné vrátit v sídle společnosti. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat na adresu provozovny Prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího reklamace@lavamax.cz.

V případě, že Kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (například v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu i v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá, a to zejména v případě smluv:

 • O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • O dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k čemuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • O dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele.
 • O dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.
 • O dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím.
 • O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.
 • O dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, a z hygienických důvodů jej proto není možné vrátit.
 • O dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • O dodávce novin, periodik nebo časopisů.
 • O ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 • Uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající Kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením Kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění Kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Konkrétní výše příplatků je uvedena na Kupní smlouvě, Kupujícímu jsou příplatky vyúčtovány v případě zpětného odběru elektrospotřebiče a také dopravné. Spotřebič je následně předán k ekologické likvidaci. Konkrétní místa pro zpětný odběr použitých elektrospotřebičů je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Pokud tato tržba podléhá podle zákona o evidenci tržeb zároveň registraci, je prodávající povinen ji zaevidovat u správce daně on-line, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření Kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nákupem Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den podpisu objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v podepsané objednávce, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. ledna 2015 .

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). Kupující je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Prodávající je obchodní společnost SERVIS LAVAMAX s.r.o., IČ 28893948, se sídlem Budějovická 778/3, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151561, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel, anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vady zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 • Má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá.
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
 • Zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady zboží

Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo na výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Ostatní

Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat stejné údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listu. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list. Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Běh lhůty pro vyřízení Reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení Reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží, a to včetně veškerého příslušenství, a označí zásilku příslušnými symboly. Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného zboží. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží. Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015 . Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Reklamační list

Jak postupovat, když je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, i přestože je obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat přepravce v závislosti na druhu přepravy nebo Prodávajícího.

Česká pošta: Oznamte osobně v den doručení na pobočce pošty, která vám zboží dodala.

Gebrüder Weiss: Oznamte do 1 pracovního dne na tel.: 840 625 529.

Dodané zboží je nekompletní: Oznamte na e-mail reklamace@lavamax.cz, kde vám individuálně pomůžeme.

Jak postupovat u reklamace

Kontaktujte autorizovaný servis a popište jim problém, který se zbožím máte. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení. V případě velkých spotřebičů nabízejí některé servisy výjezd svého technika přímo k vám (v případě oprávněné reklamace neplatíte žádné poplatky ani dopravné), u malých spotřebičů je nutné doručit zboží do servisu osobně, kurýrem či poslat poštou. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží do servisního střediska či k prodejci a končí vyřízením reklamace v servisu či u prodejce. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.

Neopravitelná závada

Pokud vám v autorizovaném servisu sdělili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a že máte dořešit s prodejcem vrácení peněz či výměnu za nový kus, zašlete prosím opravný (montážní list) a záruční list na naše reklamační oddělení na výše uvedenou adresu. Oprávněnost vaší reklamace bude na základě zaslaných dokumentů posouzena a vy budete poté kontaktováni a informováni naším reklamačním oddělením o dalším postupu. Při přebírání pečlivě zkontrolujte, zda je zboží bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen s vámi dopravce sepsat reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistíte, že obsah byl přepravou poškozen, upozorněte nás neprodleně (do jednoho pracovního dne) písemně na výše uvedenou adresu.

Reklamační list ke stažení

Vše o financování

Financování spotřebního zboží zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti ESSOX s.r.o.
Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

Výhody spotřebitelského úvěru:

 • Jednoduchost a rychlost uzavření úvěrové smlouvy přímo přes internet.
 • Velká variabilita úvěrových produktů, jejich popis najdete níže nebo přímo u zboží v online kalkulačce splátek ESSOX.
 • Ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem.
 • Možnost sjednání pojištění schopnosti splácet.
 • Financovaná hodnota zboží nebo celého nákupu od 2 000 Kč do 90 000 Kč nebo dle omezení splátkového produktu.

A. Postup při nákupu na splátky v 5 krocích

 1. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků
 2. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost Koupit na splátky ČEZ ÚVĚR NA BÍLOU TECHNIKU.
 3. V dalším kroku budete vyzváni k přesměrování na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu), kde vyplníte požadované informace v žádosti o úvěr. Nakonec žádost odešlete ke zpracování.
 4. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajních případech se může posouzení protáhnout do následujícího pracovního dne. (Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání svého e-mailu.)
 5. E-mail s výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy a další instrukce k vyřízení.

Důležité upozornění – zboží objednané na splátky může fyzicky převzít pouze osoba žadatele o úvěr po provedení identifikace dopravcem na základě předložení průkazu totožnosti. Nelze tedy pověřit jinou osobu převzetím zboží objednaného na splátky ESSOX.

V případě potřeby cokoli administrativně dořešit se s vámi spojí pracovník našeho internetového obchodu či společnosti ESSOX a požádají o součinnost.

B. Kdo může o spotřebitelský úvěr žádat:

 • Fyzická osoba starší 18 let s trvalým zdrojem příjmů:
  • zaměstnanec – zaměstnán pouze na hlavní pracovní poměr, nesmí být ve výpovědní lhůtě
  • důchodce – invalidní nebo starobní
  • mateřská / rodičovská dovolená
  • fyzická osoba podnikatel (OSVČ) – musí podnikat minimálně 3 měsíce
 • Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s, …..) – musí podnikat minimálně 1 rok, žádost může sepsat pouze statutární zástupce dle způsobu jednání uvedeném v OR a smlouvu podepsat, dle způsobu jednání uvedeném v OR

C. Potřebné doklady pro vyřízení úvěru

U úvěru do 100 000 Kč Vám stačí jen 2 doklady totožnosti!

 • platný Občanský průkaz
 • druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkazku zdravotní pojišťovny

D. Nabídka splátkových produktů

Vzorové výpočty lze provádět pomocí kalkulačky splátek umístěné na našem webu vždy u daného zboží.

ČEZ ÚVĚR BÍLÁ TECHNIKA SPLÁTKA 499 Kč

 • Jakékoliv zboží jen za 499 Kč měsíčně
 • Přímá platba 0 Kč
 • Pevná výše splátky jen 499 Kč
 • Velmi nízká úroková sazba

Příklad financování splátkového produktu „ČEZ ÚVĚR BÍLÁ TECHNIKA SPLÁTKA 499 Kč“ spotřebitelským úvěrem:

Pořizovací cena zboží: 14 990 Kč, přímá platba: 0 Kč, výše úvěru: 14 990 Kč, měsíční splátka: 499 Kč, počet splátek: 35, celková částka splatná spotřebitelem: 17 465 Kč, RPSN: 11,01 %, úroková sazba (p.a.): 10,49 %.

Pro účely výpočtu RPSN se má zato, že měsíc má 30,4167 dnů a rok pak 365 dnů. Použitá úroková metoda 30/360. Roční úroková sazba je platná po celou dobu splácení. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky.

ČEZ ÚVĚR BÍLÁ TECHNIKA

 • Přímá platba 0 Kč
 • Délka splácení 6 – 84 měsíců
 • Velmi nízká úroková sazba

Příklad financování splátkového produktu „ČEZ ÚVĚR BÍLÁ TECHNIKA“ spotřebitelským úvěrem:

Pořizovací cena zboží: 14 990 Kč, přímá platba: 0 Kč, výše úvěru: 14 990 Kč, měsíční splátka: 949 Kč, počet splátek: 17, celková částka splatná spotřebitelem: 16 133 Kč, RPSN: 10,41 %, úroková sazba (p.a.): 9,95 %.

Pro účely výpočtu RPSN se má zato, že měsíc má 30,4167 dnů a rok pak 365 dnů. Použitá úroková metoda 30/360. Roční úroková sazba je platná po celou dobu splácení. Doba trvání spotřebitelského úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky.

E. Další důležité informace

Společnost SERVIS LAVAMAX s.r.o. je registrována jako Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Bude Českou národní bankou zapsána  do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Společnost SERVIS LAVAMAX s.r.o. zastupuje poskytovatele – společnost ESSOX s.r.o., která je registrovaným poskytovatelem spotřebitelských úvěrů. 

Kontaktní údaje zprostředkovatele:

SERVIS LAVAMAX s.r.o.

Budějovická 778/3

Tel: 261 302 111 cez@lavamax.cz 

Kontaktní údaje poskytovatele:

ESSOX s. r. o. Senovážné náměstí 231/7 370 21 České Budějovice Tel: +420 389 010 422 Email: zakaznickyservis@essox.cz

Společnost SERVIS LAVAMAX s.r.o. informuje své klienty, že neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Je zakázáno podmiňovat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřením smlouvy o doplňkové službě jako je pojištění apod., pokud není umožněno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové službě.

Spotřebitel nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu. 

Řešení stížností

Prioritou společnosti SERVIS LAVAMAX s.r.o. je poskytovat našim klientům kvalitní produkty a služby na profesionální úrovni.

Pokud však i přesto nastane situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými úvěrovými produkty, službami či s chováním našich zaměstnanců, jsme připraveni se Vaším podnětem vážně zabývat. Vaši stížnost lze směřovat: Jaroslav Janovský cez@lavamax.cz, Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 - Michle.

Mimosoudní řešení sporů

Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce:

Finanční arbitr Jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz Kontaktní údaje: Finanční arbitr ČR Legerova 69/1581 110 00 Praha 1 Tel.: +420 257 042 070 e-mail: arbitr@finarbitr.cz

Česká obchodní inspekce (ČOI) Na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Kontaktní údaje - Ústřední inspektorát: Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Tel: +420 296 366 360 Fax: +420 296 366 236 www: www.coi.cz  

Orgány dohledu

Česká obchodní inspekce (ČOI)

ČOI vykonává působnost v záležitostech týkajících se dodržování povinností stanovených zejm. zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vč. povinností dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Tel: +420 296 366 360 Fax: +420 296 366 236, www.coi.cz